Behandling af personlige oplysninger i Hjemmehjælpen

Ditt personvern er svært viktig for oss. Vi har derfor utformet denne personvernerklæringen for at du enkelt skal
kunne se hvordan vi samler inn, bruker, lagrer, deler, overfører, sletter eller på annen måte behandler (samlet kalt
«behandler») dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver våre tiltak for å sikre beskyttelse av
dine personopplysninger. Den inneholder også informasjon om hvordan du kan nå oss for å få besvart spørsmål du måtte
ha omkring databeskyttelse.

Omfang

Denne personvernerklæringen gjelder organiseringen av Hjemmehjælp A/S for alle dimensjoner og aktiviteter, i alle
geografiske områder hvor vi opererer og der personvernforordningen gjelder.

Disse personvernreglene gjelder behandling av personopplysninger samlet inn av Hjemmehjælp A/S, direkte eller
indirekte, fra alle individer, inkludert, men ikke begrenset til, Hjemmehjælp A/S sine nåværende, tidligere eller
potensielle jobbsøkere, ansatte, konsulenter, brukere, forbrukere, barn, leverandører/underleverandører, aksjonærer og
tredjeparter. «Personopplysninger» defineres som data som angår en identifisert eller identifiserbar person eller en
person som kan identifiseres ved hjelp av midler eller verktøy det er stor sannsynlighet for vil bli brukt.

I denne personvernerklæringen betyr «du» og «din» enhver dekket person. «Vi», «oss», «vår» og «Hjemmehjælp A/S»
betyr alle enheter tilknyttet Hjemmehjælp A/S.

 

Innhenting og behanding av dine personopplysninger

I samsvar med eus personvernforordning og andre gjeldende lokale databeskyttelseslover

Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning tilknyttet personopplysninger, og vi sikrer at
personopplysninger blir samlet inn og behandlet i samsvar med bestemmelsene i EUs personvernforordning og annen
potensiell og relevant lokal lovgivning.

Lovlig, rettferdig og transparent

Vi hverken samler inn eller behandler personopplysninger uten rettslig grunnlag. Vi kan være nødt til å samle inn og
behandle dine personopplysninger i tilfeller hvor dette er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som du er del av,
når det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt eller i tilfeller der det er
nødvendig, med ditt forhåndsgitte samtykke. Vi kan også samle inn og behandle dine personopplysninger for Prima
Assistanse AS sine legitime interesser, bortsett fra tilfeller hvor dine interesser eller grunnleggende rettigheter og
friheter tilsidesetter slike interesser.

Når vi samler inn og behandler dine personopplysninger, vil vi gi deg en rettferdig og fullstendig informasjonsvarsel
eller personvernerklæring som informerer om hvem som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, til
hvilke formål dine personopplysninger blir behandlet, hvem mottakerne er, hva dine rettighetene er, hvordan du kan
utøve dem og liknende, med mindre det er umulig eller det krever uforholdsmessig innsats for å gjøre dette.

Når det kreves av gjeldende lovgivning, vil vi søke forhåndsgodkjenning av deg før vi for eksempel innhenter sensitiv
data.

Legitimt formål, begrensning og dataminimering

Dine personopplysninger blir innhentet for spesifikke, eksplisitte og legitime formål, og blir ikke videre behandlet
på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Når Hjemmehjælp A/S handler for egne formål, blir dine personopplysninger hovedsakelig behandlet for, men ikke
begrenset til, følgende formål: rekrutteringsadministrasjon, HR og administrasjon, regnskap, økonomistyring og
tilhørende kontroller og rapporteringer, skatteadministrasjon, risikostyring, HMS, katalogtjenester (som Active
Directory), IT-verktøy eller interne nettsteder og andre digitale løsninger eller samarbeidsplattformer, IT-support
(inkludert infrastruktur, systemadministrasjon, applikasjoner, helse- og sikkerhetsstyring, administrasjon av
informasjonssikkerhet, administrasjon av kundeforhold, bud, salgs- og markedsføringsledelse, forsyningsledelse, intern
og ekstern kommunikasjon og hendelsesledelse, overholdelse av anti-hvitvaskingsforpliktelser eller andre juridiske
forpliktelser, dataanalyse, juridisk bedriftsstyring og implementering av etterlevelsesprosesser).

Korrekthet og tidsbegrensning

Hjemmehjælp A/S vil lagre personopplysninger som er korrekte og, om nødvendig, oppdaterte. Vi vil samtidig kun
lagre personopplysninger så lenge som ansett som nødvendig for de formålene opplysningene ble samlet inn for. Det
inkluderer eventuelle juridiske, regnskaps- eller rapporteringskrav, samt dersom det er nødvendig for at Prima
Assistanse AS skal kunne hevde eller forsvare seg mot juridiske krav. Personopplysningene vil da lagres fram til
slutten av den aktuelle lagringsperioden eller til de aktuelle kravene er avgjort. Hvis du vil lese mer om våre
spesifikke tidsbegrensninger for lagring av personopplysninger (som er fastsatt i våre retningslinjer for lagring),
kan du kontakte oss på privacy@hjemmehjaelpen.dk.

Ved utløp av lagringsperioden vil vi slette dine personopplysninger på en sikkert måte, i samsvar med gjeldende lover
og regler.

 

Sikkerhet for dine personopplysninger

Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet
eller ulovlig endring eller tap, eller mot uautorisert bruk, utlevering eller tilgang i samsvar med våre
retningslinjer for datasikkerhet.

Vi sikrer, når det er hensiktsmessig, at alle rimelige sikkerhetstiltak basert på innebygd personvern og personvern
som standardinnstilling er på plass for å beskytte behandlingen av dine personopplysninger. Avhengig av risikonivået
for behandlingen av personopplysningene, utfører vi også en PIA-vurdering av personvern («PIA») for å vedta passende
sikkerhetstiltak og sikre beskyttelsen av personopplysningene. Vi har også ekstra sikkerhetstiltak for data som anses
som sensitive personopplysninger.

 

Deling av dine personopplysninger

Vi deler dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • med Hjemmehjaelpen-enheter for formålene beskrevet i
  denne personvernerklæringen;
 • med tredjeparter, inkludert visse
  tjenesteleverandører vi har beholdt i forbindelse med formålene beskrevet i denne personvernerklæringen og
  tjenestene vi leverer;
 • med selskaper som tilbyr kontrolltjenester innen
  anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering, samt andre formål rettet mot forebygging av svindel og kriminalitet, og
  selskaper som tilbyr lignende tjenester, inkludert finansinstitusjoner og reguleringsorganer som slike
  personopplysninger deles med;
 • med domstoler, rettshåndhevende myndigheter,
  tilsynsmyndigheter, myndighetspersoner eller advokater og andre parter der det med rimelighet ansees som nødvendig
  for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk eller rettferdig krav, eller for en konfidensiell alternativ
  tvisteløsningsprosess;
 • med tjenesteleverandører som vi engasjerer oss i
  eller utenfor Hjemmehjaelpen, innenlands eller i utlandet, f.eks. delte servicesentre, for å behandle personopplysninger for
  et av formålene oppført på våre vegne og kun i samsvar med våre instruksjoner;
 • dersom vi selger eller kjøper virksomhet eller
  eiendeler, vil vi kunne dele dine personopplysninger med den potensielle selgeren eller kjøperen av slik virksomhet
  eller eiendeler som da tildeles eller overdrar noen av våre rettigheter og plikter.

 

Internasjonale dataoverføringer

EUs personvernforordning tillater ikke overføring av personopplysninger til tredjeland utenfor EØS som ikke sikrer et
tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Noen tredjeland utenfor EØS-området hvor Hjemmehjaelpen opererer, tilbyr ikke det samme
nivået av databeskyttelse som landet du bor i, og anerkjennes dermed ikke av EU-kommisjonen som et tilstrekkelig
beskyttelsesnivå for personvernrettigheter.

For overføring av dine personopplysninger til slike land, enten til enheter i eller utenfor Hjemmehjaelpen, har Prima
Assistanse AS fått på plass tilstrekkelige sikkerhetsprosedyrer for å beskytte dine personopplysninger. Du vil få mer
informasjon gjennom passende personvernerklæringer om enhver overføring av personopplysninger utenfor Europa på
tidspunktet for innsamling av slike personopplysninger.

For ytterligere informasjon, inkludert innhenting av en kopi av dokumentene som er brukt for å beskytte din
informasjon, vennligst kontakt oss på privacy@hjemmehjaelpen.dk.

 

Informasjonskapsler

Noen av våre nettsteder benytter informasjonskapsler (også kalt «cookies»). Informasjonskapsler er små tekstfiler som
lagres på datamaskinens harddisk når du besøker bestemte nettsteder. Vi kan gjennom slike informasjonskapsler lære mer
om deg, som for eksempel om du har besøkt oss før eller om du er en ny besøkende, samt identifisere funksjoner som vil
være interessante for deg. Informasjonskapsler kan forbedre din brukeropplevelse ved å lagre preferansene dine mens du
besøker nettstedene våre.

Når du besøker våre nettsteder får du beskjed om hvilke typer informasjonskapsler vi benytter og hvordan du kan
deaktivere disse. Når det er lovpålagt, vil du få mulighet til å avvise bruken av informasjonskapsler når du besøker
våre nettsteder. For mer informasjon, se våre retningslinjer for
informasjonskapsler
.

 

Dine rettigheter

Hjemmehjælp A/S har forpliktet seg til beskyttelsen av dine rettigheter i henhold til gjeldende lover. Nedenfor
finner du en tabell som oppsummerer de forskjellige rettighetene dine:

Rett til innsyn og retting Du kan be om kopi av personopplysningene vi har lagret på deg. Du kan også be om retting av feil i
personopplysninger eller oppdatering av ufullstendige personopplysninger.
Rett til sletting Din «rett til å bli glemt» gir deg rett til å be om sletting av dine personopplysninger i tilfeller hvor:

 1. dataene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innsamlet for;
 2. du velger å trekke tilbake ditt samtykke;
 3. du har innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger;
 4. dine personopplysninger er ulovlig behandlet;
 5. det er en juridisk forpliktelse å slette dine personopplysninger;
 6. sletting er nødvendig for å sikre samsvar med gjeldende lover.
Rett til begrensning Du kan be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i tilfeller hvor:

 1. du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger;
 2. Hjemmehjælp A/S ikke lenger trenger dine personopplysninger for behandlingsformål;
 3. du har motsatt deg behandling av legitime grunner.
Rett til dataportabilitet Der det er aktuelt, kan du be om å få utlevert de personopplysninger du har gitt til Hjemmehjælp A/S i et
strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Denne dataen har du rett til å overføre til en annen
databehandler uten hindring fra Hjemmehjælp A/S. Dette gjelder tilfelle hvor:

 1. behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke eller en kontrakt; og
 2. behandlingen er automatisert.

Du kan også be om at dine personopplysninger blir overført til en ønskelig tredjepart (der det er teknisk
mulig).

Rett til å protestere Du kan protestere (dvs. utøve din rett til å «velge bort») mot behandlingen av dine personopplysninger,
spesielt i forhold til profilering eller markedsøringskommunikasjon. Når vi behandler dine personopplysninger på
grunnlag av ditt samtykke, kan du også når som helst trekke dette samtykket tilbake.
Rett til å ikke bli utsatt for automatiserte avgjørelser Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling, inkludert
profilering, som har en juridisk implikasjon for deg eller påvirker deg vesentlig.
Rett til å klage Du kan velge å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene der du bor, der du jobber eller der du føler
overtredelsen av dine rettigheter har funnet sted. Dette kan gjøres uansett om det har/ikke har ført til
personlig skade eller tap.
Du har også rett til å sende inn klage til domstolene der Hjemmehjaelpen-foretaket har en virksomhet eller hvor du bor
til vanlig.

For å utøve disse rettighetene kan du:

 • fylle ut klage- og
  forespørselsskjemaet
  og sende via e-post til den generiske e-postadressen som er indikert i
  informasjonsvarslene og/eller personvernerklæringen gjort tilgjengelig for deg på tidspunktet for innsamling av
  dine personopplysninger. Det kan også, eller i tillegg, sendes til det lokale kontaktpunktet for personvern på
  følgende adresse: privacy@hjemmehjaelpen.dk; og/eller til den

For mer informasjon, se våre retningslinjer
for håndtering av klager og forespørsler
.

 

Barn

Barn har behov for spesifikk beskyttelse av sine personopplysninger, da de kan være mindre klar over tilknyttede
risikoer, konsekvenser og sikkerhetstiltak, samt egne rettigheter i forhold til behandling av personopplysninger. Slik
spesifikk beskyttelse skal særlig gjelde bruken av barns personopplysninger med det formål å markedsføre eller skape
personlighets- eller brukerprofiler, samt ved innsamling av barns personopplysninger tilknyttet deres bruk av
tjenester som tilbys direkte til barn.

Vi samler ikke inn eller behandler barns personopplysninger uten samtykke fra innehaveren av foreldreansvaret der det
er nødvendig. Vi retter ikke vår markedsføring mot barn, bortsett fra for spesifikke tjenester og etter samtykke fra
innehaveren av foreldreansvaret. Hvis du mener at vi feilaktig har samlet inn en personopplysning om et barn,
vennligst gi oss beskjed ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

 

Oppdateringer

Oppdatering av denne personvernerklæringen vil kunne finne sted fra tid til annen når virksomheten eller juridiske
krav endres. Dersom det gjøres vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge ut et varsel på
nettstedet vårt når endringene trer i kraft, og dersom aktuelt, kommunisere direkte med deg endringen(e).

 

Kontakt oss

Om du skulle ha spørsmål, kommentarer og/eller forespørsler tilknyttet denne personvernerklæringen, ber vi deg
kontakte det lokale kontaktpunktet for personvern på privacy@hjemmehjaelpen.dk og/eller den .